Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thongsuk/domains/thongsuk.org/public_html/inc/libdb.php on line 20
thongsuk.org
ติดต่อทางวัด | รวมรูปภาพ


การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้ำพระผาคอก
ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผู้ที่มาสมัครเข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์ควรทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องแจ้งความจำนงต่อพระอาจารย์ ผู้ปกครองด้วยตัวเอง

๒. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัครซึ่งทางสำนักฯ จัดเตรียมไว้ให้

๓.ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า จะอยู่ปฏิบัติกี่วัน

๔. ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ซึ่งไม่มีผู้ปกครองมาด้วย (ยกเว้นได้รับอนุญาต) ผู้ป่วยโรคจิต โรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ และผู้ที่บวชเพื่อแก้บน ทางสำนักฯ ไม่สามารถรับไว้ปฏิบัติธรรมได้

๕. หากผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับอนุญาต จากมารดา บิดา สามี หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบสมัคร

๖. การรับสมัครผู้มาลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม
๖.๑ แบบบุคคลธรรมดา หรือครอบครัว ตั้งแต่ ๑ ท่าน แต่ไม่เกิน ๑๐ ท่าน  สามารถลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน

๖.๒ แบบหมู่คณะ ตั้งแต่ ๑๕ ท่าน ขึ้นไป ท่านสามารถโทรมาจองล่วงหน้าต่อสำนักฯ ก่อน ๒ สัปดาห์ แล้วแต่เหตุจำเป็นของผู้ปฏิบัติธรรม หรือภายในวันเดียวก็ได้ (วันปฏิบัติต้องไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐น.)

๖.๓ ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนปฏิบัติตามเวลาดังนี้
- รอบเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๙.๐๐ น.
- รอบบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
- รอบเย็น ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. ถ้าไปหลังจากเวลานี้อาจจะสอน หรือรับศีลตอนเช้าของวันใหม่

๖.๔ แบบ ข้าราชการ สามารถลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมสามารถลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. (ศุกร์-เสาร์ และอาทิตย์)

๗. เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เข้าที่พักทำกิจต่างๆเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาวแบบ สุภาพเรียบร้อย ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องประดับและไม่สวม ไม่ใส่ลูกประคำ เมื่อท่านแต่งชุดสีขาวแล้ว
๗.๑ การแต่งกายใส่ชุดสีขาว
- ผู้ชาย  เสื้อสีขาว กางเกงสีขาว
- ผู้หญิง เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว ผ้าสไปสีขาว

๘. ให้ผู้ปฏิบัติธรรมมาพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมหรือที่นัดหมาย เวลารอบเช้า ๙.๐๐ น. และ รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น. ตอนเย็นถ้าไปก่อน๑๘.๐๐น.(จะสอนหลังทำวัตรเย็น) เพื่อทำพิธีขอศีลแปดและสมาทานขอพระกรรมฐาน และปฐมเทศนากับพระอาจารย์ทองสุข ฐีตสีโล หรือพระที่มีหน้าสอนๆวิธีปฏิบัติกรรมฐานแนวสติปัฎฐานสี่เบื้องต้น

๙. การปฏิบัติธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงในแต่ละวัน ดังนี้
ช่วงแรก                 ๐๔.๐๐ น .          –        ๐๗.๐๐ น.
ช่วงที่สอง              ๐๙.๐๐ น .           –        ๑๑.๐๐  น.
ช่วงที่สาม              ๑๓.๐๐น .           –        ๑๖.๐๐  น.
ช่วงที่สี่                  ๑๘.๐๐น .           –        ๒๑.๐๐  น.

๑๐. การตื่นนอนจะใช้สัญญาณระฆังตีบอกเวลา ๐๓.๓๐ น. และหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมาพร้อมเพรียงกันที่ศาลาปฏิบัติของสำนักฯ ตามเวลาที่กำหนดโดยฟังจาก สัญญาณระฆัง ใช้ศาลาเป็นที่สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน

๑๑. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติมาพร้อมเพรียงกันตามเวลาในการปฏิบัติ ช่วงแรก ณ ศาลาปฏิบัติธรรมแล้วหัวหน้าจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ กราบพระประธานแล้ว จึงเริ่มปฏิบัติ โดยการเดินจงกรมก่อน ๓๐ นาที แล้วเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งกรรมฐาน ๓๐ นาที สลับกันไปจนครบเวลาที่กำหนด ส่วนเวลาที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติอาจกำหนดให้มากหรือน้อยตามความเหมาะสมของ สภาวะอารมณ์

๑๒. ก่อนถึงเวลาพักทุกช่วง ผู้ปฏิบัติธรรมควรอยู่ในอิริยาบถของการนั่งกรรมฐาน ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติในแต่ละช่วงจะได้แผ่เมตตาต่อไปได้โดยไม่เสียสมาธิจิต

๑๓. เมื่อแผ่เมตตา (สัพเพ สัตตา...) เสร็จแล้วนั่งพับเพียบประนมมือ เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญในการปฏิบัติธรรม แก่มารดา บิดา  ญาติพี่น้อง เทวดา เปรต และสรรพสัตว์ทั้งหลาย (อิทัง เม มาตาปิตุนัง โหตุ ...) จากนั้นลุกขึ้นนั่งคุกเข่าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา...) กราบพระประธานขั้นตอนในการปฏิบัติจะเป็นเช่นเดียวกันทุกช่วง

๑๔. การให้ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มาใหม่ พระอาจารย์หรือหัวหน้าผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ให้คำแนะนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ส่วนการสอบอารมณ์ ตลอดจนความรู้ที่ละเอียดขึ้น พระอาจารย์จะป็นผู้ให้ความรู้หลังจากปฏิบัติธรรม

๑๕. ห้ามคุย บอก หรือถาม สภาวะ กับผู้ปฏิบัติ เพราะอาจจะเป็นภัยแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยจะทำให้อารมณ์ฟุ้งซ่าน และเพ้อเจ้อ หากมีความสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติอย่างไรแล้ว ให้เก็บไว้สอบถามพระอาจารย์หรือครูผู้สอนห้ามสอบถามผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นอันขาด

๑๖. ถ้ามีความจำเป็นจริงๆ ก็ให้พูดเบาๆประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ แต่ไม่ควรพูดนาน เพราะจะทำให้ฟุ้งซ่านทั้งผู้พูดและผู้ฟัง และทำให้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้า

๑๗. ถ้ามีเรื่องพุดกันนานต้องออกจากห้องกรรมฐานไปพูดกันสถานที่อื่นห้าม
ใช้ห้องปฏิบัติรับแขก

๑๘. ขณะที่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติ ห้ามอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เรียนหนังสือ ฟังวิทยุ ดูทีวี ตลอดจนสูบบุหรี่เคี้ยวหมาก

๑๙. ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องไม่เสพเครื่องมึนเมาหรือยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณ
สำนักเป็นอันขาด

๒๐. นักปฏิบัติธรรมต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลา กิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อหาความสุข ในการอยู่ดีกินดี จึงต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวก และสิ่งที่กระทบกระทั่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องทดสอบ ความอดทนและคุณธรรมนักปฏิบัติว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด

๒๑. นักปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น ถ้าไม่มีธุระจำเป็น ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติ และถ้ามีธุระ จำเป็นจะต้องออกนอกสำนักฯ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเสียก่อน

๒๒. ทางสำนักฯ ได้จัดที่พักไว้โดยเฉพาะเป็นห้องๆ มีไฟฟ้า น้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วมพร้อม ขอความร่วมมือได้โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องน้ำ หน้าห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม และขอให้ใช้น้ำ ไฟอย่างประหยัด

๒๓. ไม่ควรเปิดน้ำ ไฟฟ้าและพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้อง

๒๔. เวลาว่างช่วงเช้า กลางวัน และเย็น ผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้เวลาว่าง ทำความสะอาดกวาดลานภายในเขตสำนักและบริเวณที่พัก เพื่อความสะอาดของสถานที่และเจริญสุขภาพของผู้ปฏิบัติ

๒๕. การรับประทานอาหารมี ๒ เวลา และดื่มน้ำปานะ ๑ เวลาดังนี้
- เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
- เวลา ๑๑.๐๐  น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดื่มน้ำปานะ  ( น้ำปานะจะมีเฉพาะจัดแบบกลุ่มคณะใหญ่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรม)

๒๖. การรับประทานอาหารและดื่มน้ำปานะทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมา รับประทาน พร้อมกันที่โรงอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด

๒๗. เมื่อตักอาหารใส่ภาชนะแล้ว ให้นั่งเข้าประจำที่ให้เป็นระเบียบ ควรนั่งให้เต็มโต๊ะ ไปก่อนโดยผู้ไปถึงก่อนต้องนั่งชิดด้านในก่อนเสมอ เมื่อเต็มแล้วจึงเริ่มโต๊ะใหม่ต่อไป รอจนพร้อมเพียงกัน แล้วหัวหน้าจะกล่าวนำ ขออนุญาตรับประทานอาหาร

๒๘. ขณะนั่งรอรับประทานอาหารผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ควรคุยกันหรือแสดงออกอาการใดๆที่ไม่สำรวม

๒๙. เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ ทำความสะอาดภาชนะ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย

๓๐. นักปฏิบัติจะต้องไม่นำของมีค่าติดตัวมาด้วย หากสูญหายทางสำนักจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น

๓๑. นักปฏิบัติจะต้องไม่คะนองกาย วาจา หรือส่งเสียงก่อความรำคาญหรือพูดคุยกับบุคลลอื่นโดยไม่มีความจำเป็น ถ้ามีผู้มาเยี่ยมจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน การเยี่ยมนั้นให้แขกคุยได้ไม่เกิน ๒๗ นาที ถ้าเป็นแขกต่างเพศให้ออกไปคุยข้างนอกสถานที่ที่ปฏิบัติธรรม

๓๒. การลา เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติครบตามกำหนดที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้วนั้นเจ้า หน้าที่จะได้จัดเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อทำพิธีลาศีลและขอขมาพระรัตนตรัยให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะลาศีล พร้อมกัน ณ ที่นัดหมาย โดยอาจารย์ผู้ปกครองเป็นผู้นำไป

๓๓. ถ้านักปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ทำตามระเบียบของสำนกที่กำหนดไว้นี้ทางสำนักฯ จำเป็นต้องพิจารณาเตือนให้ ทราบก่อนหากไม่ยอมฟัง ทางสำนักมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจะต้องขอให้ออกจากสำนักฯ ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไป

๓๔. ข้อแนะนำนี้ เป็นคู่มือให้รายละเอียดในแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าใจ สบายใจในการอยู่อาศัยและปฏิบัติกรรมฐาน ร่วมกันอย่างสงบในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมประหยัดการพูด โอกาสที่ท่านจะถามระเบียบหรือโอกาสที่จะมีผู้ที่อธิบายแนะนำแก่ท่านมีน้อย คู่มือนี้ จะช่วยท่านได้เป็นอย่างดี


เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ

  • ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์และแนวทางที่ปฏิบัติ
  • มีความเพียรยิ่ง ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
  • รักษาวินัยในการปฏิบัติให้เคร่งครัด
  • มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ไม่กลัวตาย
  • แม้ว่าจะปวดเมื่อยจนตายก็ยอม
  • แม้ว่าจะขาดใจตายก็ยอม
  • ธรรมวิเศษอยู่เลยความตายไปนิดเดียว
  • ยังไม่มีใครตายไปเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

Copyright ©2007 tongsuk.org All Rights Reserved web site e-mail: webmaster@thongsuk.org