ติดต่อทางวัด | รวมรูปภาพ ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติธรรม  
บทสัมภาษณ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
บทสัมภาษณ์ นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
ธรรมะกับการสร้างคน โดย คุณครูรำเพย ดำแดงดี
ความประทับใจที่วัดถ้ำพระผางาม โดย นางสาวสุวดา แสงงาม
อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม โดย นางสาวสุพรรณา ผลพานิชเจริญ
ความเศร้าหมองที่ดับไป โดย คุณชลฤดี ฉันทะธัมมะ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการอบรมกลุ่มเยาวชน ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้รวบรวมรายนามผู้เยี่ยมปฏิบัติพอสังเขปดังนี้

๒๓ - ๒๗ / ๐๓ / ๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๔๐ คน/

โรงเรียนจุนวิทยาคม ๒๒ คน

๒๐ - ๒๖ / ๐๔ / ๔๘ ชมรมรักษ์ธรรม เชียงราย

๘ / ๐๕ / ๔๘ พระครูพิธานพิพัฒนคุณ โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา ๓๖ รูป

๑๙ - ๒๓ / ๐๕ / ๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๑๕๐ คน

๒๘ - ๒๙ / ๐๖ / ๔๘ ก.ศ.น เวียงชัย ม.ต้น - ม.ปลาย

๕ - ๙ / ๐๗ / ๔๘ นายณัฐพงค์ อะทะวงษา

และคณะครูนักเรียน โรงเรียนเวียงเดิม ๑๐๔ คน

๑๑ - ๑๓ / ๐๗ / ๔๘ โรงเรียนบ้านจุนสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา ๒ จำนวน ๗๙ คน

๑๔ - ๑๖ / ๐๗ / ๔๘ โรงเรียนจุนวิทยาคม ๑๐๑ คน

๒๐ - ๒๔ / ๐๗ / ๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๑๔๓ คน /

วิทยาลัยการ อาชีพเทิง /

นส.สุดา เหลืองปัญญากิจ ตัวแทน โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ อ.เชียงของ

๒๙/๗ – ๑/๘/๔๘ ผศ.วิโรจน์ แสนเสมอ ม.ราชภัฏเชียงราย ๓๒๒ คน

๐๓ - ๕ / ๐๘ / ๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อ.จุน จ.พะเยา ๕๑ คน

๐๙ - ๑๒ / ๐๘ / ๔๘ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๑๒๙ คน

๑๙ - -๒๑ / ๐๘ / ๔๘ นส.ทัศนีย์ คำตื้อ อนุบาลนางแล /

นางสุวัฒนา ภูรีโรจน์ โรงเรียนบ้านดอยฮาง /

นส.จุฑารัตย์ วงศ์หนัก โรงเรียนบ้านดอน

๒๘/๘ – ๓/๙/๔๘ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ๔๔๒ คน

๑๖ - ๒๒ / ๑๐ / ๔๘ ชมรมรักษ์ธรรม เชียงราย ๑๘๕ คน

๒๖ - ๒๘ / ๑๐ / ๔๘ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา

๒ - ๕ / ๑๑ / ๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ๙๒ คน

๑๘ - ๒๐ / ๑๑ / ๔๘ โรงเรียนบ้านเวียงชัย

๒๓ - ๒๕ / ๑๑ / ๔๘ โรงเรียนบ้านต้าตลาด ๘๒ คน

๒๕ - ๒๗ / ๑๒ / ๔๘ โรงเรียนเวียงห้าว ๑๒๔ คน

๑๕ - ๑๗ / ๐๓ / ๔๙ โรงเรียน.บ้านดอนมูล ๔๐ คน

๒๐ - ๒๒ / ๐๓ / ๔๙ โรงเรียนบ้านหวาย ๔๑ คน

๒๓ - ๒๗ / ๐๓ / ๔๙ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ๗๐ คน

รายนามเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้เยี่ยมเยือนมาปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ๒-๕ คนที่มักทยอยมาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม ตลอดทั้งปี


Copyright ©2007 tongsuk.org All Rights Reserved web site e-mail: webmaster@thongsuk.org